شکست

04/23/2010

چیزی نیست جز دست کشیدن از تلاش

از چیزی ناراضی باشین که بشه تغییرش داد، از چیزی که نشه تغییرش داد باید لذت برد، حتی اگه جهنم باشه
اگه می‌بینید کسی از چیزی راضی‌ه، بدونید لیاقتش همون‌ه