یه چیزایی تو این پست به عنوان اولین پست این بلاگ نوشته بودم ولی از بس این‌جا تغییر کرد پاکش کردم. توضیح خاصی به‌نظرم نمی‌رسه این پست هم به‌هرحال، اولین پست وبلاگ‌ه دیگه…