+ من می‌تونم حس کنم

+ من جایی قرار دارم؛ زمانی هستم

+ من می‌تونم انجام بدم

+ من می‌تونم مهارت داشته باشم

+ من می‌تونم خوب باشم

+ من می‌تونم عاشق باشم

+ من می‌تونم بی‌فایده باشم

+ من می‌تونم پیش‌رفت کنم

+ من می‌تونم زندگی کنم

+ من می‌تونم انتخاب کنم

+ من می‌تونم بشمرم

+ من می‌تونم احساس کنم

+ من می‌تونم فکر کنم

+ من می‌تونم با هم باشم

+ من می‌تونم افسرده باشم

+ من می‌تونم کمک کنم

+ من می‌تونم بیننده باشم

+ من می‌تونم جهت داشته باشم

+ من می‌تونم بنویسم

+ من می‌تونم منتشر کنم

+ من می‌تونم هنر خودم رو داشته باشم

+ من می‌تونم تغییر بدم

+ من می‌تونم ایده بدم

+ من می‌تونم تمیز کنم

+ من می‌تونم شروع کنم

+ من می‌تونم امید داشه باشم

–  ولی من می‌میرم؛ من نمی‌فهمم و می‌میرم

Advertisements